Internetowe Centrum Pokryć Dachowych

Masz pytania? Zadzwoń!
535 737 192 lub 884 884 735

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.icpd.pl.

Sprzedającym jest Marcin Tatarczuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą   „RUFUS” Marcin Tatarczuch mający swą siedzibę pod adresem os. Legionów H. Dąbrowskiego 1/31, 33-100 Tarnów , posiadający wpis  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej gdzie wpisany jest  pod numerem NIP: 873-250-88-83 Regon: 852503129  zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów: 728-954-192, 508-741-512 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@icpd.pl

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy Internetowe Centrum Pokryć Dachowych – serwis internetowy dostępny pod adresem www.icpd.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu  Produktu.
 9. Strona umowy – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.icpd.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia przez Kupującego  Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień  w trakcie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy - Internetowe Centrum Pokryć Dachowych prowadzi sprzedaż  detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w  Internetowym Centrum Pokryć Dachowych są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu  na rynek polski.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Internetowego Centrum Pokryć Dachowych są cenami brutto  podanymi w złotych polskich zawierającymi podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia  przyjmowane są za pośrednictwem  strony internetowej  lub za pośrednictwem poczty e-mail .
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem   strony internetowej  lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Umowę sprzedaży (Zamówienie) uznaje się za zawartą skutecznie, jeżeli Kupujący :
 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, lub gdy Kupujący nie dokona wpłaty zadatku Sprzedający w celu zweryfikowania zamówienia lub jego uzupełnienia  skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli w ciągu trzech dni licząc od dnia złożenia zamówienia  kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:  faktury VAT, dokumenty związane z dostawą, faktury VAT korygujące, wszelkie załączniki  i formularze.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i   nie ujawnianie go w celu zabezpieczenia  przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 4. Dzień w którym Sprzedający  zobowiązany jest do  rozpoczęcia realizacji zamówienia, to dzień w którym na rachunek bankowy Sprzedającego wpłynie kwota zadatku   lub kwota wartości całego zamówienia  podana w potwierdzeniu zamówienia.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą transportu zewnętrznego oraz wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w miejscu wskazanym przez sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem uzgodnionym ze sprzedającym w toku realizacji zamówienia.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce dostawa. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz adresu dostawy. Kupujący może  zapoznać się  z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę   „Dostawa”.

 

§ 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Zapłata  za zamówiony towar może nastąpić przelewem na rachunek bankowy  sklepu przed zrealizowaniem dostawy. W przypadku gdy przy złożeniu zamówienia wpłacony został zadatek  pozostała część należności za dostarczone towary  płatna jest gotówką przy odbiorze towaru.

 

§ 6

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru , rozładunku składowania i montażu  towaru zawiera instrukcja rozładunku, składowania i montażu z którą należy zapoznać się niezwłocznie po dostawie.
 3. Przy odbiorze   towaru od osoby dostarczającej zamówienie lub kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan folii zabezpieczającej  przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu   zgłoszenia reklamacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków w dostawie

 

§ 7

 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, w przypadku zakupu w sklepie internetowym prawo zwrotu nie przysługuje do:

 

a)  świadczenia usług  rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy  odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego , na który  sklep ma zwrócić dokonaną zapłatę.
 3. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 8

Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w zakładce Gwarancja Jakości. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Producenta.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 26.06.2014r.

2014 © Internetowe Centrum Pokryć Dachowych